PREDIKCE DIABETES MELLITUS 1. TYPU U PRVOSTUPŇOVÝCH PŘÍBUZNÝCH DIABETICKÝCH PACIENTŮ

Cíl: predikovat diabetes mellitus 1. typu u prvostupňových příbuzných osob s touto chorobou kombinací autoprotilátkových, genetických a funkčních vyšetření.


Do predikčního programu zařazujeme:
Osoby do 18ti let věku, které mají sourozence nebo alespoň jednoho rodiče s diabetes mellitus 1. typu manifestovaném do 20 let věku.


Odběr vzorků: prosíme, abyste postupovali podle informací v příloze. Vzorky bez žádanky nebo s neúplnou žádankou nebude možno vyšetřit.

(Chybějící informace nebo chybějící rodná čísla znehodnotí vyšetření tím, že nemůžeme srovnat genotyp diabetického a nediabetického sourozence, proto potřebujeme všechny údaje – viz. žádanka.)


Protokol sledování:

Schéma protokolu sledování je uvedeno na schématu.
1. AKTUÁLNĚ VYŠETŘENÍ POZASTAVENO (Dlouhodobé, celoživotní riziko je určeno pomocí vyšetření genů HLA 2. třídy DQA1, DQB1).
2. Střednědobé až krátkodobé riziko IDDM je určováno vyšetřováním čtyřkombinace autoprotilátkových markerů inzulitídy (anti-IA2, anti-GAD, anti-ZnT8 a IAA).
3. V případě pozitivity autoprotilátky či autoprotilátek je vyšetřena funkční rezerva beta buněk i.v. glukózovým tolerančním testem (i.v.GTT).


Vyšetření genetického rizika ( AKTUÁLNĚ VYŠETŘENÍ POZASTAVENO)
Při vstupu do studie je u dítěte provedena HLA DQB1, DQA1 genotypizace. Prvostupňoví příbuzní diabetických pacientů jsou rozděleni do pěti skupin dle úrovně jejich genetického rizika IDDM. Kritéria zařazení do jednotlivých skupin genetického rizika jsou uvedena v tabulce HLA, vycházejí z výsledků předchozí studie genetického rizika IDDM v české populaci.

Vyšetření protilátek

Při vstupu do studie jsou u každého dítěte vyšetřeny autoprotilátky anti-GAD, anti-IA2, anti-ZnT8 a IAA, čímž se zvyšuje specificita vyšetření na 98%. 
Z předchozích zahraničních studií vyplývá, že při pozitivitě jedné autoprotilátky je pětileté riziko IDDM 15%, při přítomnosti dvou autoprotilátek je to 45% a při pozitivitě tří a více autoprotilátek se diabetes manifestuje do pěti let vždy, většinou pak do dvou let.

Algoritmus dalšího vyšetřování:

1. V případě opakované pozitivity alespoň jedné autoprotilátky nebo pozitivity 2 a více autoprotilátek předpokládáme, že u dítěte probíhá inzulitída a indikujeme orální glukózový toleranční test (oGTT), abychom viděli, zda je organismus schopen po zátěži glukózou udržet její hladinu v krvi v normálním rozmezí.

2. Pokud bude zachycena hraniční pozitivita pouze jedné autoprotilátky, bude vyšetření autoprotilátek opakováno z jiného vzorku odebraného v časovém odstupu 3-6 měsíců k potvrzení nálezu. Pokud bude opakovaný vzorek negativní, uzavíráme stav jako přechodnou pozitivitu autoprotilátky a oGTT neprovádíme.

3. Při negativních autoprotilátkách provádíme jejich další vyšetření dle následného algoritmu:
• kontrola za 1 rok:
u dětí se silně zvýšeným genetickým rizikem (1,2).
u dětí po přechodné pozitivitě autoprotilátky.
na přání rodičů.
• kontrola za 2 roky:
u dětí ve věku 5 let a více, které nemají silně zvýšené genetické riziko (3,4,5).
• kontrola za více než 2 roky po prvním odběru:
děti s velmi nízkým genetickým rizikem, či na přání rodičů.


Výsledek obou vyšetření je zaslán do kontaktního centra, které náběr provádělo nebo rodičům pacientů či ošetřujícímu diabetologovi (pokud je kontakt uveden v záhlaví žádanky).
Výsledek obsahuje zhodnocení celoživotního rizika (genetické vyšetření) a střednědobého rizika (vyšetření protilátek).
Další sledování či vyšetřování dítěte je navrženo dle výsledků.

 

Orální glukózový toleranční test (aktuálně provádíme místo i.v.GTT)
U dětí s nespornou pozitivitou jedné či více autoprotilátek alespoň jednou ročně indikujeme oGTT, abychom viděli, zda je organismus schopen po zátěži glukózou udržet její hladinu v krvi v normálním rozmezí.

Test je možno provést ambulantně přímo na Pediatrické klinice FN Motol, po předchozí telefonické domluvě (MUDr.Koloušková, či Simona Tomšů)


Jak nabírat krev pro genetické vyšetření a pro vyšetření autoprotilátek k predikci diabetes mellitus I. typu - mimopražská kontaktní centra

KOHO NA CO ODEBÍRAT
Zdravé děti k predikci (sourozenci diabetických dětí a děti diabetických rodičů) - tedy děti mající prvostupňového příbuzného s diabetes mellitus I. typu. 
- odběr na genetické vyšetření (krev - zkumavka s EDTA) a na vyšetření autoprotilátek (serum tj. srážlivá krev) 
- při opakovaném vyšetření pouze sérum na autoprotilátky

Rodiče
- odebrat oba na genetické vyšetření 
- odběr na vyšetření autoprotilátek se u rodičů neprovádí.

Sourozenec s diabetem
- jeho odběr na genetické vyšetření je pro predikci diabetu u jeho sourozence velmi vhodný, ale nikoli absolutně nutný
- odběr na vyšetření autoprotilátek se u diabetického dítěte neprovádí.

Jak nabírat krev pro genetické vyšetření

• Prosím, použijte rukavice. Rukavice chrání nejen personál před infekcí, ale i vzorek před genetickým materiálem personálu. Postačí zcela obyčejné nesterilní vyšetřovací rukavice.

• Odběrovou zkumavku SARSTEDT (EDTA KE / 9ml- minimálně 3ml) nebo jinou plastovou zkumavku označte prosím jménem, rodným číslem a datem odběru. Použití plastových zkumavek je nutné vzhledem k tomu, že vydrží bez úhony nejen zmražení, ale i rozmražení.

• Do označené odběrové zkumavky odeberte krev v množství aspoň 3 ml.
– buď s použitím originální jehly.
– nebo odeberte krev do jiné stříkačky s jehlou, a pak krev vstříkněte do odběrové zkumavky.

• Pak promíchejte krev v odběrové zkumavce pomalým obracením zkumavky alespoň po dobu 20 sekund. Z i částečně sražené krve nelze získat DNA a vyšetření není možno provést. Promíchání je proto velice důležité.

 

Skladování: dvě možnosti
1) v lednici při +4°C vydrží jen několik dní, je tedy nutno krve včas transportovat, nejlépe hned do obyčejné pošty.
2) v mrazáku při –18 °C vydrží neomezeně dlouho, ale PAK NIKDY NESMÍ ROZMRZNOUT (t.j. transport od Vás k nám musí být bezpodmínečně na ledu).

Jak nabírat krev na vyšetření autoprotilátek

Odebírá se cca 3 ml krve. Je třeba sérum obvyklým způsobem stočit a rozplnit po 0,1 až 1 ml do malých plastových zkumavek (nejlépe "eppendorfky"), celkem 5 zkumavek („eppendorfky“). Pokud je méně séra, je lepší rozplnit 5 eppendorfek po menším množství séra, než př.2 eppendorfky po větším objemu. Poté rozplněné sérum také zamrazit při -18°C.

- Pokud bude zajištěn transport materiálu do 24hod od náběru, stačí poslat pouze zkumavku (serum tj. srážlivá krev) s krví (není nutno stáčet a oddělovat sérum).

• Kompletně vyplnit přiloženou průvodku


KAM A JAK VZORKY POSLAT

• Při nashromáždění většího množství materiálu je nutno vzorky popsaným způsobem skladovat a odeslat hromadně (nejlépe sanitkou na ledu). Vzorky nesmí během transportu rozmrznout!!! Transport materiálu je nutné předem ohlásit telefonicky na 224 432 066 nebo e-mailem simona.tomsu@fnmotol.cz.

KDY BUDOU VÝSLEDKY
Genetické vyšetření: (Pozastaveno vyšetřování). Protilátky: po naplnění kitu, t.č. do 12 týdnů. Kontakt na nás je uveden v záhlaví průvodky.

KAM BUDOU VÝSLEDKY ZASLÁNY
Výsledky budou zaslány na adresu, kterou napíšete do záhlaví průvodky na genetické vyšetření (tj. na adresu odesílajícího centra a přímo rodičům či ošetřujícímu diabetologovi, pokud bude adresa uvedena)

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Prosíme nezapomínejte dát podepisovat rodičům informovaný souhlas, viz. příloha.

Kontakty: 
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., klinické konzultace, tel. 224 432 091, 702 000 070, stanislava.kolouskova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D., klinické konzultace, tel. 702 001 940, lenkapetruzelkova@gmail.com
Simona Tomšů, laborantka, administrativa, tel. 224 432 066, simona.tomsu@fnmotol.cz
Mgr. Jana Včeláková, Ph.D., administrativní část, jana.vcelakova@fnmotol.cz

 

 

 


Soubory ke stažení

Dotaznik pro rodiče (Dotazník pro rodiče PREDIA.pdf)

Tabulka HLA (tabulka HLA.pdf)

Schéma.pdf

Informovaný souhlas predikce DM1 (Info_souhlas_predikce.pdf)

Žádanka k predikci diabetu (Průvodka k Predikci diabetu.pdf)